Hemavans Aktivitetscenter

Aktivitetscenter i Hemavan!

Hemavan Aktivitetscenter var planerat att öppna i sommar men nu är det större planer i kikaren! Planen är att bygga en ny lokal intill den befintliga simhallen som ska renoveras, det blir helt nya ytskikt, en ny bassäng, en relax mm. Det kommer att finnas ett helt nytt gym på ca. 250 kvadratmeter & padeltennis i form av två stycken banor, en enkelbana och en dubbelbana. I samarbete med aktörerna Burlin Invest Group, Friskvårskompaniet och Hemavan padel kommer centret bemannas av oss på Hemavans Fjällcenter. Man kommer att kunna nyttja hallen även utanför bemannade öppettider, med undantag för simning. Mer information kommer att presenteras löpande(se nedan).

Har ni några frågor, kontakta oss

Pressrelease 2023-09-07

Hemavans Badhus och aktivitetscenter.

Projektet att renovera och uppdatera Hemavans Badhus börjar nu vara inne på sitt 3.e år.

Parterna Fjällcenter, Storuman Kommun och Burlin Invest Group har under perioden tacklats med yttre faktorer som pandemi, förändring i den politiska ledningen och inte minst den generella osäkerheten i vår omvärld.

Dessa faktorer har, på olika sätt, påverkat projektets ekonomi och tidplan.

Mot bakgrund av detta, så är det nu glädjande att vi närmar oss ett beslut.

Parterna har enas om principerna för ett långsiktigt samarbete, som dels säkerställer kvalité och drift och att dessa tillhandahålls till marknadsmässiga villkor, som dessutom Storuman Kommun kan påverka.

Parterna har förhandlat om ramarna för de ekonomiska villkoren, som Storuman Kommuns kommunstyrelse kommer att ta ställning till den 12 september 2023.

-Vi har under hela denna process haft en god och bra dialog med Storuman Kommun, som hela tiden varit införstådda med att det är en förutsättning att de kvarstår som hyresgäst, säger initiativtagaren Dick Burlin.

Det är klart att det hade varit bättre om vi sluppit de givna yttre omständigheterna, som påverkat projektet både tidsmässigt och kostnadsmässigt.

Men, trots detta så tror vi oss ha skapat en möjlighet att renovera och öppna upp badhuset tillsammans med Storuman Kommun till rimliga driftkostnader.

Nu ligger beslutet hos Storuman Kommuns kommunstyrelse.

Vår förhoppning är att vi i september får ett positivt beslut från Kommunstyrelsen, så att vi kan starta upp slutprojekteringen för badhuset och den planerade tillbyggnaden för gym och padel.

Om vi inte kommer vidare med badhuset tillsammans med Storuman Kommun, så blir det svårt att förverkliga planen med ett Aktivitetscenter i Hemavan, allt hänger ihop kan man säga.

Dick Burlin, Burlin Invest Group

 

Brist på inomhusaktiviteter och simhall i Hemavan begränsar besöksnäringen och skolbarnens rätt till simundervisning i närmiljö.

Behovet för ökade inomhusaktiviteter i Hemavan är motiverat av flera faktorer som kan gynna både lokalbefolkningen och besökare. Här är några skäl till varför dessa inomhusaktiviteter – ett gym, en padeltennisanläggning och ett badhus – skulle vara fördelaktiga:

  • Året-runt-aktiviteter: Hemavan är känt för sin fantastiska natur och utomhusaktiviteter som vandring, skidåkning och fjälläventyr. Genom att även erbjuda inomhusaktiviteter kan man skapa en bättre balans och större attraktionskraft även under de kallare & mörkare månaderna när vissa utomhusaktiviteter kan vara begränsade.
  • Mångsidighet: Ett gym, en padeltennisanläggning och ett badhus erbjuder en bredd av aktiviteter som passar olika åldersgrupper och intressen. Det gör det möjligt för både lokalbefolkningen och turister att hitta något som passar deras preferenser och nivåer av fysisk aktivitet. Vidare möjliggör det även för skolan, i linje med dess styrdokument, att bedriva simundervisning i närmiljö.
  • Väderoberoende: Oavsett väderlek kan dessa anläggningar användas. Det ger en stabil och förutsägbar aktivitetsmöjlighet, vilket är särskilt viktigt under perioder med dåligt väder eller under vinterhalvåret när utomhusaktiviteter kan vara svåra.
  • Hälsa och välbefinnande: Ett gym ger möjlighet till regelbunden träning och motion, vilket främjar både fysisk och mental hälsa. Padeltennis är en social sport som kan stimulera samarbete och skapa nya vänskapsband. Ett badhus erbjuder avkoppling och möjlighet till simning, som är en utmärkt form av träning.
  • Turism och ekonomi: Genom att erbjuda en variation av aktiviteter kan Hemavan locka besökare året runt, vilket i sin tur kan öka turismen och ge en ekonomisk injektion till området. Turister som letar efter avkoppling och rekreation kan finna dessa inomhusaktiviteter attraktiva.
  • Familjevänligt: Inomhusaktiviteter som padeltennis och badhus är ofta familjevänliga och kan inkludera människor i alla åldrar. Det gör att familjer kan delta tillsammans och skapa minnesvärda stunder. Vidare erbjuder det även möjligheten till att bedriva fysiska aktiviteter i både fri – och organiserad form vilket är av signifikant betydelse inte bara för den enskilda individen utan även för aktörer inom samhället.

I slutändan kan tillskottet av dessa inomhusaktiviteter vara ett strategiskt steg för att diversifiera fritids- och turismmöjligheterna i Hemavan och erbjuda något för alla oavsett säsong eller väder. Utifrån vårt perspektiv och våra verksamheter anser vi att detta kommer att bidra till att stärka områdets attraktionskraft och främja hälsa och välbefinnande bland både lokalbefolkningen och besökare.

Vi har höga förhoppningar på att Storumans kommun tillsammans med Burlin Invest Group kan komma överens & teckna ett samarbetsavtal inom snar framtid. Detta skulle medföra att Burlin Invest Group kan fortlöpa med byggnationen av Hemavans badhus & det framtida aktivitetscentret.

Med hopp om framtiden,

William Wiklund, VD Hemavans Fjällcenter AB

Markus Ericsson, VD Hemavan Alpint

Antagande 2021-10-20

Kommunen skriver:

Antagande

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 20 oktober 2021 beslutat att anta detaljplanen.

Tillkännagivande om antagandet och om hur man går tillväga om man vill överklaga beslutet att anta detaljplanen, har skett genom anslag efter miljö- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträde, se anslagstavla. Läs mer i informationsbladet om planprocessen under relaterad information samt utdrag ur miljö- och samhällsbyggnadsnämndens protokoll.

Granskning 2021-09-01

Förberedelserna för Hemavans Aktivitetscenter fortlöper

Många kanske undrar hur det går med det planerade aktivitetscentret i Hemavan? Byggstart för aktivitetscentret var planerat nu i höst, men för att påbörja projektet krävs bl a att den nya detaljplanen för området vinner laga kraft, vilket den ännu inte har gjort.

Information om detaljplanen, läs mer här.

– Om detaljplanen ej vinner laga kraft, så kommer den tomt som avstyckas från Hemavans Fjällcenter för utvecklingen av Hemavans nya aktivitetscenter sakna tillräckligt med byggrätt. Detta innebär i praktiken att vi inte kommer att få bygglov för den uppdaterade anläggningen, säger Dick Burlin.

– Att badhuset har varit en uppskattad aktivitet både bland ortsbor och besökare är välkänt. Men den uppskattning som vi fått efter att vi presenterade vår ambition att inte bara rädda kvar badhuset i Hemavan, utan dessutom utveckla det till en aktivitetsanläggning har faktiskt varit större än vi vågat hoppas på – både från ortsbor och frekventa besökare till Hemavan & Tärnaby-området.

Just nu är alltså detaljplanen ute på granskning. Men att granskningen ska sätta käppar i hjulet för bygget, hoppas och tror inte Dick Burlin.

– Det är klart att det finns synpunkter, det gör det alltid då man ska förändra ett område i den omfattning vi gör nu. Och vi har full respekt för ortsbornas åsikter, det är ju deras by, menar han.

Dick har många erfarenheter från hur visioner kan bli verklighet och vägen dit. Många gånger kan det ta tid och det måste det få göra, men i detta fall så är förhoppningen att man tillsammans kan nå samsyn så att projektet kan få komma igång,  så att ortsbor och besökande kan ta sig ett dopp, träna i gymmet, spela padel, klättra eller spela innebandy när Hemavans Aktivitetscenter är färdigställt och får slå upp portarna.

– Det råder ju en stark framtidstro här uppe i norr nu, inte bara vid kusten. Hemavan är ett tydligt exempel på det. Och de som bor här är förstås medvetna om att det kommer att förtätas en hel del i centrum om Hemavan fortsättningsvis ska vara en attraktiv turistort.

Granskningen pågår till den 27 september, därefter bearbetas inkomna synpunkter och eventuella justeringar av planerna görs. Så snart planen vunnit laga kraft återkommer vi med datum för byggstart och ett preliminärt öppningsdatum.

 

Pressrealese 2021-06-04

Nytt aktivitetscenter planeras i Hemavan

Hemavans simhall kan komma att utvecklas till ett modernt aktivitetscenter med padel, gym, spa och klättring. Bakom idén står Hemavans Fjällcenter och Burlin Invest Group.

– Det vore fantastiskt att kunna erbjuda både ortsborna och turisterna den här möjligheten, säger Dick Burlin, en av initiativtagarna.

Hemavans simhall stängdes i februari 2020 och det har varit många frågetecken kring dess framtid.

– Att behöva stänga simhallen var givetvis tråkigt av flera skäl, men tyvärr nödvändigt på grund av av det stora renoveringsbehovet, säger William Wiklund på Hemavan Fjällcenter, som stått för driften av simhallen de senaste åren.

Men nu finns nya visioner för simhallen och utvecklingen av hela anläggningen.

– Vår ambition är att bidra till ett ökat utbud av aktiviteter både för turism och ortsbefolkning i Hemavan/Tärnaby, säger Dick Burlin.

Förutom att själva simhallen ska totalrenoveras, kommer aktivitetscentret att innehålla två padelbanor, spa, gym, klättring, och en idrottshall. De nya aktiviteterna skall inrymmas in en planerade tillbyggnad av dagens simhall.

– Vi vet att behovet av alternativa aktiviteter till skidåkning, vid exempelvis dåligt väder, är stort, menar William Wiklund

De båda parterna, Hemavans Fjällcenter och Burlin Invest Group, kommer att samarbeta kring etableringen av aktivitetscentret. Burlin Invest Group kommer att förvärva simhallen och ansvara för renovering, tillbyggnad och omvandlingen av dagens simhall till morgondagens aktivitetscenter.

– Vi kommer tillsammans att jobba med etableringen och marknadsföringen av aktivitetscentret och dess olika aktiviteter. Den dagliga driften kommer fortsatt att bedrivas av oss på Hemavans Fjällcenter, förklarar William Wiklund.

Parterna för nu en dialog med Storuman kommun under vilka förutsättningar kommunen skall kunna nyttja simhallen och idrottshallen. Att kommunen fortsatt kommer att köpa motsvarande tjänster som man gjort tidigare är en av förutsättningarna för att satsningen och investeringen skall bli verklighet.

– Vi hoppas och tror att såväl kommunen som ortsbefolkningen i Hemavan och Tärnaby delar vår entusiasm och vision kring projektet.

Just nu pågår arbete med detaljplanen kring hela det område där Hemavans Fjällcenter ligger. Parterna hoppas förstås på att den blir klar i närtid.

– Förutsatt att den antas, så kommer bygget att kanske att kunna starta redan under senhösten, säger William Wiklund.

Contact us

Vänligen kontakta mig vid frågor eller funderingar.