Bokningsvillkor stugor

HEMAVANS FJÄLLCENTERS ALLMÄNNA BOKNINGSVILLKOR – STUGBOKNING

Dessa allmänna villkor gäller mellan Hemavans Fjällcenter (Hemavans Fjällcenter) och den som själv eller genom annan träffar avtal med Hemavans Fjällcenter enligt vad som angetts i bekräftelsen (gästen). Avtalet kan gälla boende, resa, köp av andra produkter och tjänster, eller en kombination av dessa (arrangemanget).

VEM ÄR ANSVARIG?

Ansvarig arrangör är Hemavans Fjällcenter, Renstigen 1, 92593 Hemavan. Tel 0954-30002. Org.nr. 559154-5958.

AVTALET M.M

Som arrangör ansvarar Hemavans Fjällcenter gentemot gästen för vad denne har att fordra till följd av avtalet. Ansvaret gäller även för sådana prestationer som skall fullgöras av någon annan än Hemavans Fjällcenter. Uppgifter i kataloger, broschyrer och på hemsida är bindande för Hemavans Fjällcenter, men får ändras innan avtal träffas om tydligt förbehåll gjorts därom och gästen tydligt informeras om ändringen. Hemavans Fjällcenter reserverar sig för eventuella tryck- eller korrekturfel.

Som arrangör är Hemavans Fjällcenter skyldiga att se till:

 • att gästen får en skriftlig bekräftelse på sin bokning och andra nödvändiga handlingar
 • att information lämnas om hur betalning ska ske, var nyckel kan hämtas och att gästen i övrigt informeras om andra frågor av betydelse för arrangemanget.
 • att arrangemanget stämmer överens med beskrivningen på bekräftelsen.

Hemavans Fjällcenter ansvarar inte för löften som tredje part kan ha gjort direkt till gästen utan Hemavans Fjällcenters vetskap och som Hemavans Fjällcenter inte känt till eller borde känna till. Hemavans Fjällcenters rekommendation är att gästen tar den typen av information skriftligen).

I dessa allmänna bokningsvillkor avses med:

 • Utresa – resa från hemorten till destinationen
 • Ankomst – den tidpunkt som anges på bekräftelsen
 • Avresa– resa från destinationen till hemorten
 • Första giltighetsdag – det datum boende eller tillvalsprodukter tas i bruk

NÄR BLIR GÄSTENS BOKNING BINDANDE? Det är gästens ansvar att kontrollera bekräftelsen och att se till att ankomst och avresedatum är riktiga. Bokningen gäller för såväl Hemavans Fjällcenter som för gästen så snart Hemavans Fjällcenter bekräftat bokningen (ett bokningsnummer tilldelas) och gästen inom avtalad tid betalt överenskommen anmälningsavgift (eller hela hyran).

NÄR SKALL GÄSTEN BETALA? Gästens betalning för arrangemanget skall vara Hemavans Fjällcenter tillhanda senast det datum som anges i bekräftelsen. Hemavans Fjällcenter har rätt att ta ut en första delbetalning i samband med bekräftelsen (anmälningsavgift). Arrangemanget skall alltid vara slutbetalt innan det påbörjas.

 • För arrangemang som bokas 42 dagar eller mer före ankomst ska en anmälningsavgift om 30% av boendepriset plus eventuellt tillägg av avbeställningsskydd vara Hemavans Fjällcenter tillhanda inom 10 dagar från bokningstillfället. Resterande belopp av avtalat pris ska vara Hemavans Fjällcenter tillhanda senast 42 dagar före ankomst.
 • För arrangemang som bokas 41-0 dagar före ankomst ska full betalning enligt avtalat pris plus eventuellt avbeställningsskydd vara Hemavans Fjällcenter tillhanda bokningsdagen, endast kortbetalning accepteras.

BETALNING VIA INTERNET

Gästen kan betala tryggt och enkelt med kort (VISA, MasterCard, Amex, Maestro, Eurocard).

AVGIFTER VID BETALNING

Vid betalning från utlandet ska gästen betala omkostnader i hemlandet och i Sverige. Hemavans Fjällcenter ska mottaga avtalat pris i angiven valuta som står på bekräftelsen. Avgifter som inte är betalade kommer att belastas gästen senast vid ankomst.

VAD HÄNDER OM GÄSTEN INTE BETALAR I TID?

Bokningen avbokas om inte anmälningsavgiften alternativt slutlikviden är Hemavans Fjällcenter tillhanda senast det förfallodatum som står på bekräftelsen. Om gästen inte betalar i tid betraktas detta som en avbokning, varvid reglerna om avbokning gäller.

VAD GÄLLER OM GÄSTEN VILL AVBOKA?

Gästen skall avbokas muntligen eller skriftligen till Hemavans Fjällcenter eller till det ställe, som han/hon/hen tog emot bokningen. Hemavans Fjällcenter accepterar endast avbokningar av gästen. Hemavans Fjällcenter är skyldig att bekräfta gästens avbokning skriftligen. Vid avbokning är Hemavans Fjällcenter berättigat att ta ut en expeditionsavgift på 300 SEK

AVBOKNING AV BOENDE OCH RESA UTAN HEMAVANS FJÄLLCENTERS AVBESTÄLLNINGSSKYDD

 • För boende och/eller resa som avbokas 42 dagar eller mer före ankomst behåller Hemavans Fjällcenter anmälningsavgiften.
 • För boende och/eller resa som avbokas 41–0 dagar före ankomst behåller Hemavans Fjällcenter 100 % av kostnaden för boende och/eller resa.

AVBOKNING AV BOENDE OCH RESA MED HEMAVANS FJÄLLCENTERS AVBESTÄLLNINGSSKYDD

 • För boende och/eller resa som avbokas 30 dagar eller mer före ankomst behåller Hemavans Fjällcenter avgiften för avbeställningsskyddet och en expeditionsavgift på 300 SEK.
 • För boende och/eller resa som avbokas 29–0 dagar före ankomst med giltig avbokningsorsak behåller Hemavans Fjällcenter avgiften för avbeställningsskyddet och en expeditionsavgift på 300 SEK.
 • För boende och/eller resa som avbokas 29–0 dagar före ankomst utan giltig avbokningsorsak behåller Hemavans Fjällcenter 100 % av kostnaden för boende och/eller resa.

Hemavans Fjällcenter ABs AVBESTÄLLNINGSSKYDD

GÄSTEN som har träffat avtal om avbeställningsskydd (325 kr, köps i samband med bokningstillfället), har rätt att avbeställa resan enligt nedan. Avbeställningsskyddet ersätter GÄSTENs avbokningskostnader om denne rimligen måste avbeställa sin bokning på grund av att GÄSTEN, nära anhörig eller medresenär:

 • Drabbas av akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall
 • Inkallas i krigsmakten eller civilförsvaret
 • Drabbas av väsentlig skada i ordinarie bostad genom brand, översvämning eller liknande allvarlig händelse
 • Drabbas av allvarlig händelse på sin arbetsplats
 • Av sin arbetsgivare sedan arrangemanget bokats fått sin semester indragen och detta rimligen inte kunnat förutses
 • Som är på väg till resmålet drabbas av ett plötsligt och oförutsett driftstopp av den privata personbil eller för privat bruk hyrda bil, som inte kan åtgärdas inom 24 timmar.

Gästen är skyldig att tillhandahålla evidens för giltig anledning, såsom läkarintyg eller officiella dokument, vid begäran från Företaget.

UNDANTAG

Avbeställningsskyddet ersätter inte kostnader om GÄSTEN måste avbeställa på grund av omständighet eller sjukdom som han kände till när han betalade försäkringen eller om resan beställts mot läkares inrådan. Avbeställningsskyddet gäller inte för skadehändelser som inträffar senare än den avtalade ankomstdagen. GÄSTEN måste kunna styrka sitt förhinder med intyg från t ex läkare, myndighet, arbetsgivare eller försäkringsbolag. Intyget ska vara Hemavans Fjällcenter AB tillhanda inom 30 dagar från avbokningsdagen.

Regler kring hur GÄSTEN avbokar anges under rubriken ”VAD GÄLLER OM GÄSTEN VILL AVBOKA?” enligt ovan.

DEFINITIONER

Med avbokningskostnader avses det som inbetalat för arrangemanget och som inte återbetalas av Hemavans Fjällcenter AB vid en avbokning. Det GÄSTEN betalat för avbeställningsskyddet återbetalas inte. Med medresenär avses person som omfattas av samma bokning som GÄSTEN. Med nära anhörig avses make/maka/sambo/ registrerad partner, barn, barnbarn, syskon, föräldrar och svär-, mor- och farföräldrar, annan person med vilken GÄSTEN sammanlever som make/maka, samt person som har vårdnad om anhörig inom GÄSTENs familj.

ÄNDRINGAR OCH GÄSTENS RÄTTIGHETER M.M

Hemavans Fjällcenter (HFC) förbehåller sig rätten att ändra villkoren för arrangemanget i den utsträckning där gästen kan erbjudas likvärdiga alternativ. Vid kostnadsökningar för HFC efter att avtalet har blivit bindande för båda parter, har HFC rätt att justera priset för resan i enlighet med den ökade kostnaden, om sådana kostnadsökningar är resultatet av förändringar i skatter eller andra avgifter som rör tjänster som ingår i arrangemanget. Prisjustering får inte ske under de sista 20 dagarna före ankomst och ska omedelbart meddelas gästen. Om HFC:s kostnader minskar av samma skäl som angivits ovan, kommer priset för arrangemanget att sänkas.

Vid resan är den ursprungliga avresetiden, som anges vid avtalets ingående, preliminär. Om den slutliga avresetiden avviker från den preliminära tiden ska gästen underrättas så snart som möjligt. Om inget sådant meddelande lämnas, gäller den tid som anges i bokningsbekräftelsen eller i senare skickade resehandlingar. Om den ungefärliga avresetiden skiljer sig från den slutliga med mer än 8 timmar, har gästen rätt att avbryta avtalet enligt följande villkor.

Om arrangemanget inte kan tillhandahållas enligt bokningsbekräftelsen och dessa villkor, och HFC inte kan erbjuda gästen likvärdiga alternativ, har gästen rätt att avbryta avtalet. Gästen har även rätt att avbryta avtalet om villkoren ändras på ett väsentligt sätt som är till nackdel för gästen. I sådana fall måste HFC återbetala allt som har betalats, med avdrag för eventuell nytta som gästen har haft. För att vara berättigad att avbryta avtalet måste gästen meddela HFC så snart som möjligt, dock senast kl. 11:00 dagen efter ankomst. Eventuella fel som uppstår under vistelsen ska gästen omedelbart anmäla så att HFC får möjlighet att åtgärda dem. Annars förlorar gästen rätten att reklamera felet.

Eventuellt skadestånd för skador som omfattas av bestämmelserna i Sjölagen (1994:1009), Luftfartslagen (2010:510), Järnvägstrafiklagen (1985:192) eller Lagen (1985:193) om internationell järnvägstrafik ersätts med maximalt belopp enligt dessa lagar vid den tidpunkt då skadan inträffade. Gästen är skyldig att minimera skadan i möjligaste mån.

HFC:s eventuella skyldighet att betala skadestånd upphör om HFC kan påvisa att resan inte kunde genomföras på grund av ett hinder som var utanför HFC:s kontroll, och som HFC inte rimligen kunde förutse vid avtalets ingående och vars konsekvenser HFC inte rimligen kunde undvika eller övervinna.

Extrema väderförhållanden i Hemavan kan innebära att den ordinarie flygplatsen ersätts med en annan. HFC har ingen skyldighet att ersätta gästen för eventuell förlängd restid eller förkortad vistelse i sådana fall.

Gästen har rätt att överlåta sin plats till en annan person, och HFC måste acceptera den nya personen om inga särskilda skäl föreligger. Ett sådant särskilt skäl kan vara om transportföretaget eller någon annan part som HFC har anlitat inte godtar ändringen av resenär. Gästen måste meddela ändringen senast 5 dagar (20 dagar om resan har bokats med transportföretagets reguljära alternativ) före avresan. HFC har rätt att ta ut en ombokningsavgift på SEK 300. Om avtalet överlåts blir både överlåtaren och förvärvaren solidariskt ansvariga gentemot HFC för återstående betalningar för resan och eventuella extra kostnader som kan uppstå till följd av överlåtelsen.

VAD HAR GÄSTEN FÖR SKYLDIGHETER?

Hemavans Fjällcenter (HFC) har vissa krav och förväntningar på gästen som bokar eller ingår avtal med oss. Nedan beskrivs gästens skyldigheter och ansvar:

ÅLDERSKRAV

För att boka och ingå avtal med HFC måste gästen & gästens medresenärer vara minst 25 år gammal/gamla. Gästen & medresenärer kan bli ombedd att legitimera sig vid ankomst. Uppfyllande av ålderskravet är obligatoriskt för att få tillträde till boendet. Om en gäst vid ankomst inte uppfyller ålderskravet kommer avbokningsregler att tillämpas.

SÄRSKILDA ÅLDERSGRÄNSER

För vissa boenden och under vissa perioder kan det finnas en höjd åldersgräns som gäller. Gästen bör vara medveten om och respektera dessa särskilda krav.

REGLER OCH ANVISNINGAR

Gästen måste strikt följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller för resan, boendet och andra relaterade områden. Mellan klockan 22:00 och klockan 07:00 ska gästen visa hänsyn och bevara tystnaden för att inte störa andra gäster. Om HFC på grund av oaktsamhet eller vårdslöshet göra en jourutryckning kommer det att debiteras en avgift på minst 1000 SEK.

ANSVAR FÖR SKADOR

Gästen är fullt ut ansvarig för eventuella skador som uppstår på boendet och dess inventarier om gästen eller någon annan som ges tillträde till boendet agerar vårdslöst. Vid överträdelse av regler om rökning eller husdjursförbud kan en saneringskostnad på minst 6 000 SEK tillkomma. Gästen får inte använda boendet för andra ändamål än de som avtalats vid bokningen, vanligtvis fritidsändamål. Det är inte tillåtet att låta fler personer övernatta i boendet eller att sätta upp tält, husvagnar, badkar etc. på tomten. Samtliga nycklar för boendet måste återlämnas vid avresa, annars debiteras en avgift på minst 2 000 SEK för låsbyte.

Nödvändiga formaliteter

Gästen ansvarar själv för att följa alla nödvändiga formaliteter som krävs för att genomföra resan.

Städning

HFC kan debitera en avgift på 2 500 SEK om gästen inte har genomfört en godkänd städning av boendet innan avresa.

Uppbrott av avtalet

HFC har rätt att omedelbart säga upp avtalet om gästen eller någon i gästens sällskap uppträder störande, begår skadegörelse i boendet eller dess omgivning eller om boendet används för ändamål som inte är avsett. I sådana fall måste gästen och sällskapet omedelbart lämna boendet utan återbetalning av hyresbeloppet. Vid omedelbar uppsägning av avtalet på grund av ovanstående orsaker kommer HFC att debitera gästen en omkostnadsavgift som motsvarar skadan, dock minst      5 000 SEK.

VAD HÄNDER VID EVENTUELL TVIST?

Hemavans Fjällcenter (HFC) uppmanar gästen att i första hand vända sig till oss med eventuella klagomål eller tvister. Om gästen och HFC inte kan nå en överenskommelse genom förhandlingar kan de välja att vända sig till allmän domstol eller Allmänna Reklamationsnämnden, ARN, med adressen Box 174, 101 23 Stockholm eller alternativt via e-post: arn@arn.se för att lösa tvisten.

KRIG, NATURKATASTROFER, STREJKER OCH MER

Båda Parter har rätt att frånträda avtalet om arrangemanget inte kan genomföras på grund av krigshandlingar, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikter, längre avbrott i vatten- eller energitillförseln, brand eller andra liknande större händelser som ingen av Parterna kunde förutse eller påverka.

ÖVRIGA ANMÄRKNINGAR

Aktuell in- och utcheckningstid samt avsyningstid anges i bokningsbekräftelsen. Städning, sänglinne, handdukar, barnsäng/barnstol, toapapper och liknande ingår inte i logipriset om det inte anges annorlunda i bokningsbekräftelsen. Vänligen se till att du tar med de nödvändiga föremålen för din vistelse. HFC:s boenden är rökfria och djurfria, men de är inte allergianpassade. Observera att det finns specifika objekt som är djurtillåtna, det anges då i faciliteterna för din bokning. Laddning av elfordon får endast utföras på dedikerade laddningsplatser.

HFC tar inget ansvar för bortglömda föremål.

PERSONUPPGIFTSPOLICY

Genom att genomföra betalningen ger gästen sitt samtycke till att HFC behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagar och bestämmelser. Syftet med detta är att möjliggöra ordinarie gästadministration, att säkerställa att HFC har tillgång till tillförlitlig personinformation vid eventuella olycksfall och för att hantera och administrera eventuella skador. Uppgifterna kan också användas för att informera om försäkrings- och betalningstjänster samt för att erbjuda rese-relaterade erbjudanden. Gästen kan också bli kontaktad för marknadsundersökningar. För mer information om HFC:s integritetspolicy, vänligen besök vår webbplats.